Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Lakèch, gevestigd te Hilvarenbeek, KvK nummer 18064387, gebruiker van deze voorwaarden.
 2. Overeenkomst: elke overeenkomst met Lakèch, elke wijziging of aanvulling ervan, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering ervan.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden voortvloeien uit de overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn, tenzij daarvan schriftelijk afgeweken, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met Lakèch, alsmede in het geval voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken, een en ander tenzij dwingend (consumenten)recht anders bepaalt.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van u zijn niet van toepassing. Aanvulling of afwijking van deze voorwaarden geldt alleen als Lakèch deze schriftelijk aan u bevestigt. Als Lakèch bij overeenkomst van deze voorwaarden afwijkt, kunt u zich daar bij latere overeenkomsten niet op beroepen.
 3. Als een bepaling nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de desbetreffende bepaling overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden, moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen en de overeenkomst of offerte. Als zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, moet deze worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. De ‘kopjes’ boven de artikelen zijn indicatief en bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen. Daaraan kunt u geen rechten ontlenen.
 5. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal de situatie in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.
 6. Als Lakèch niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Lakèch het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes

 1. Een offerte bindt Lakèch niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. Lakèch kan niet aan offertes worden gehouden als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van een aanbod dan is Lakèch daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lakèch anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lakèch niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door u van een door Lakèch gedane aanbieding, of als Lakèch uitvoering geeft aan een opdracht.
 2. Een overeenkomst met u wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Lakèch zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Lakèch bepaalt de wijze waarop ze de overeenkomst uitvoert. De uitvoering vindt zo veel mogelijk plaats op basis van het opgestelde zorgplan. Lakèch mag voor de uitvoering van de overeenkomst personeel/derden inschakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 5. U zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Lakèch aangeeft of waarvan u redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lakèch worden verstrekt. Als bedoelde gegevens niet tijdig aan Lakèch zijn verstrekt, mag Lakèch uitvoering van de overeenkomst opschorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat u de gegevens aan Lakèch ter beschikking heeft gesteld. Lakèch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lakèch is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet u Lakèch derhalve schriftelijk/per mail in gebreke stellen. Lakèch moet daarbij een redelijke termijn worden gegeven om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
 7. De door u verstrekte opdracht, voor zoveel mogelijk vastgelegd in de op te stellen begeleidingsovereenkomst, bevat zo mogelijk het aantal begeleidingsuren dat Lakèch zal leveren. Lakèch mag in voorkomende gevallen meer werkzaamheden dan vermeld in een aanvaarde opdracht uitvoeren en aan u in rekening brengen, als deze werkzaamheden in het belang van u of voor een goede uitvoering van de
  overeenkomst noodzakelijk zijn. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 8. Als, behoudens het hiervoor genoemde, tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op uw verzoek of aanwijzing, of van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lakèch zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. U aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Als de overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, is Lakèch gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de binnen Lakèch bevoegde persoon akkoord geeft en u akkoord bent gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden zoals tijdstip van uitvoering.
 10. Zonder in gebreke te komen, kan Lakèch een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijv. voor de te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 11. Als u in gebreke bent in de nakoming van uw verplichtingen, bent u aansprakelijk voor alle schade die aan onze zijde daardoor direct of indirect ontstaat.
 12. Als Lakèch met u een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan mogen we deze verhogen zonder dat u in dat geval gerechtigd bent om de overeenkomst om die reden te ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Als de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan mag u alleen als u een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij
  – Lakèch dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  – de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Lakèch rustende verplichting ingevolge de wet;
  – bedongen is dat de aflevering/werkzaamheden langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal/zullen plaatsvinden;
  – of, bij levering van een zaak, is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

5. Betaling en incassokosten

 1. Facturen moet u binnen 8 dagen na factuurdatum betalen. Bezwaren tegen (de hoogte van) facturen schorten de betalingsverplichting – zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Lakèch – niet op.
 2. Als u in gebreke blijft qua betaling binnen de termijn en ook niet betaalt na een zogenaamde veertiendagenbrief, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 4. Als Lakèch dat nodig vindt, kan Lakèch u verplichten een factuur (deels) op voorhand te betalen.
 5. Lakèch mag door u gedane betalingen laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Lakèch mag, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als u een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Lakèch kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Als u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen de incassokosten voor uw rekening. Deze buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Incassokosten (WIK). Onverhoopt gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening, alsmede de wettelijke rente daarover.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Als Lakèch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat hier is geregeld.
 2. Lakèch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lakèch is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Lakèch is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij de ontstane schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid, van Lakèch of van haar leidinggevend personeel.
 3. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Lakèch beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht aan Lakèch, althans tot dat gedeelte van de opdracht aan Lakèch waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Lakèch is niet aansprakelijk voor werkzaamheden/leveringen van derden.
 4. Aansprakelijkheid van Lakèch is in ieder geval (tevens) steeds beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lakèch aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. Lakèch is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. U vrijwaart Lakèch voor aanspraken op schadevergoeding van derden. Als Lakèch uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, moet u Lakèch zowel buiten als in rechte bijstaan en onverwijld alles doen dat van u in dat geval verwacht mag worden. Mocht u in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lakèch, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lakèch en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor uw rekening en risico.

7. Intellectuele eigendom, auteursrechten en eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde behoudt Lakèch zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lakèch mag de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van u ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle door Lakèch verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd voor tijdelijk gebruik door u en mag u niet zonder voorafgaande toestemming van Lakèch verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis van derden brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Het door Lakèch geleverde blijft eigendom van Lakèch totdat u alle verplichtingen uit de met Lakèch gesloten overeenkomst deugdelijk bent nagekomen. Wat onder dit eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht, verpand, of op enige wijze worden bezwaard en mag nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. U moet steeds al hetgeen doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lakèch veilig te stellen. Als derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan bent u verplicht om Lakèch daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht u zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lakèch ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lakèch gerechtigd tot deze uitkering. Voor zover als nodig verbindt u zich er jegens Lakèch bij voorbaat toe om uw medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Voor het geval Lakèch haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft u bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Lakèch en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lakèch zich bevinden en deze terug te nemen.

8. Beëindiging, opschorting en ontbinding/opzegging

 1. Partijen mogen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Als de overeenkomst wordt opgezegd, zal Lakèch in overleg met u zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan u toerekenbaar is. Als de overdracht voor Lakèch extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan u in rekening gebracht. U bent gehouden deze kosten binnen 8 dagen te voldoen, tenzij Lakèch anders aangeeft.
 2. Lakèch mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst direct ontbinden, als:
  – u de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Lakèch ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen niet zal nakomen;
  – u bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van uw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – of als door de vertraging aan uw zijde niet langer van Lakèch kan worden gevergd dat ze de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts mag Lakèch de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Als de overeenkomst eindigt zijn vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar. Als Lakèch nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
  overeenkomst. In het geval van opschorting of ontbinding, is Lakèch niet gehouden tot vergoeding van schade/kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Als ontbinding aan u toerekenbaar is, heeft Lakèch recht op schadevergoeding, waaronder de directe en indirecte kosten.
 6. In geval van van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van u, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen kan beschikken, mag Lakèch de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen dan wel de overeenkomst annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lakèch op u zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Overmacht

 1. Als Lakèch door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens u kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Lakèch zal u zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
 2. Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan mag elke partij de overeenkomst schriftelijk geheel of deels ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij, en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 3. Ingeval van overmacht heeft u geen recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht valt, naast wat daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Lakèch onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens u geheel of deels wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lakèch kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Werkstakingen en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Lakèch of van derden daaronder begrepen. Lakèch mag zich ook op overmacht beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lakèch haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Als Lakèch ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels deels haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen deel zelfstandige waarde toekomt, mag Lakèch het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart factureren. U moet deze factuur voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt onder meer als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Als, op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, Lakèch gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lakèch zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, is Lakèch niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en mag u niet de overeenkomst ontbinden, noch hebt u recht op enige schadeloosstelling.

11. Overdracht van rechten

Het is Lakèch toegestaan de uit enige overeenkomst of rechtsverhouding voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

12. Huisregels

 1. Om een aantal praktische zaken in goede banen te leiden, hanteert Lakèch Huisregels. Deze huisregels maken onlosmakelijk deel uit van alle rechtsverhoudingen met Lakèch. In verband met omstandigheden kunnen de Huisregels van tijd tot tijd worden gewijzigd.
 2. Voor/direct bij sluiting van de overeenkomst en op eerste verzoek zal Lakèch de meest recente versie van de Huisregels verstrekken.

13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lakèch partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft..
 2. Als het onmogelijk is gebleken een geschil bedoeld op te lossen met behulp van klachtbehandeling of eventuele mediation (beide partijen moeten instemmen met mediation), zal dat geschil worden beslecht door de kantonrechter – in (eventuele) afwijking van de normale bevoegdheidsregels, waarbij partijen reeds nu voor alsdan uitdrukkelijk overeenkomen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg van de kantonrechter openstaat (artikelen 96, 332 en 333 Rechtsvordering, in het arrondissement van Lakèch.

14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.lakech.nu.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde en/of aan u verstrekte versie.

Versie januari 2020